Środowiskowe Hufce Pracy
Strona główna  >   Struktura organizacyjna  >   Środowiskowe Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy są jednostkami OHP zabezpieczającymi młodzież w usługi o zakresie wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji o zasięgu ponadlokalnym. Uczestnicy ŚHP otrzymują również wiedzę niezbędną do wejścia i poruszania się po rynku pracy, zarówno tym lokalnym, jak i krajowym oraz europejskim. ŚHP spełniają następujące funkcje:
  1. opiekuńczo - wychowawczą
  2. dydaktyczną
  3. resocjalizacyjną.

Do głównych zadań ŚHP należy:

  • pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych;
  • pomoc młodzieży bezrobotnej poprzez łagodzenie skutków bezrobocia wśród tej grupy oraz umożliwienie przystosowania się do nowej rzeczywistości społeczno - gospodarczej
  • prowadzenie poradnictwa zawodowego, uczącego aktywnych form poszukiwania pracy i efektywnych zachowań na rynku pracy;
  • organizowanie zatrudnienia młodzieży;
  • wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnych oddziaływań;
  • współpraca z rodzinami, szkołami, władzami lokalnymi, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, zakładami pracy, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem;
  • stwarzanie możliwości i promowanie racjonalnych form spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach kulturalno - oświatowych, kołach zainteresowań, zajęciach klubowych, warsztatowych, itp. organizowanych przez kadrę OHP i instytucje lokalne.
ŚHP podlegają Komendzie Wojewódzkiej OHP i nadzorowane są bezpośrednio przez Komendanta Wojewódzkiego.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia