Kształcenie i wychowanie
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie
Kształcenie i wychowanie

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową.

Kształcenie ogólne

Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć umiejętności lub konkretny zawód. Ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.

Młodzież uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym. 
W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brak odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, kształcenie w ramach OHP jest organizowane w placówkach niepublicznych.

W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka – w roku szkolnym 2020/2021 – odbywa się w dopuszczonych prawem typach szkół:
 • VII i VIII klasa Szkoły Podstawowej;
 • I- III klasy Szkoły Branżowej I Stopnia.

Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP

Odbywa się w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników, przedsiębiorców). W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:
 1. przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy albo dla szkoły podstawowej dla dorosłych; udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;
 2. nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum lub szkołę podstawową, uczącej się w szkole branżowej. Udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; nauka zawodu trwa 3 lata. Ukończenie nauki zawodu jak i przyuczenia do wykonywania określonej pracy daje możliwość uzyskania zatrudnienia oraz jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla.

Uczestnicy OHP szkolą się w zawodach, poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy, umożliwiających najpierw uzyskanie zatrudnienia, potem jego utrzymanie, a w końcu usamodzielnienie się. Wykazy tych zawodów są na bieżąco aktualizowane na podstawie danych statystycznych i informacji z urzędów pracy oraz przeprowadzanych analiz zapotrzebowania rynku pracy. Oferta kształcenia zawodowego w OHP obejmuje ponad 60 zawodów. Najczęściej wybieranymi przez młodzież zawodami są: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz-tynkarz, lakiernik, stolarz, elektryk, ślusarz, krawiec, tapicer.

Co na początek?

 1. Uczestnik, który rozpoczyna naukę w OHP jest kierowany do szkoły, w której będzie uzupełniać lub kontynuować kształcenie ogólne.
 2. Doradca zawodowy – po zbadaniu jego predyspozycji zawodowych – pomaga mu wybrać zawód.
 3. Uczestnik dostaje umowę o pracę i zatrudnienie na zasadach pracownika młodocianego w celu odbycia przygotowania zawodowego (wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uczestnicy na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum mogą podjąć naukę bez podpisywania umowy o pracę i są wówczas pozostawieni na tzw. statusie ucznia).

Co daje nauka w OHP?

 1. Świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia), umożliwiające podjęcie dalszej edukacji, np. w szkole wyższego stopnia.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – w przypadku ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych – po ukończeniu nauki zawodu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 3. Propozycję oferty zawierającej możliwość rozwijania aktywizacji społeczno-zawodowej rozpoczętej podczas nauki w OHP (w tym np. zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie, korzystanie z oferty kulturalno-rekreacyjnej, etc.).
 4. Objęcie poradnictwem edukacyjno-zawodowym i przygotowaniem do aktywnego poruszania się na rynku pracy.
 5. Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Do OHP może zgłosić się każdy, kto ukończy– szkołę podstawową albo nie ukończy szkoły podstawowej i ma powyżej 15 lat.

Działania w zakresie opieki wychowawczej są to działania realizowane w obszarach:

 • profilaktyki społecznej, resocjalizacji oraz korekcji deficytów społecznych, m.in. poprzez udział młodzieży w programach i projektach wychowawczych ukierunkowanych na wzmacnianie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym społecznie oraz rozwijanie kompetencji kluczowych;
 • aktywizacji społeczno-zawodowej, m.in. poprzez udział w młodzieżowej działalności samorządowej Kapituły Samorządności OHP, Klubów Aktywnych OHP oraz współpracę z Klubami Absolwenta OHP;
 • uczestnictwa w kulturze oraz sporcie, rekreacji i turystyce, m.in. poprzez udział w okolicznościowych uroczystościach, imprezach kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 • rozwijania zainteresowań i uzdolnień, m.in. poprzez udział w kołach zainteresowań oraz innych zajęciach w czasie wolnym od nauki;
 • udziału w ofercie dla środowiska lokalnego, której zakres w dużej mierze zależy od typu jednostki OHP i możliwości lokalnych danego środowisk.
podatki 4-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze
podatki 4-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich
podatki 4-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu
podatki 4-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach
podatki 4-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli
podatki 4-1 Hufiec Pracy - DK Świebodzin
podatki 4-5 Hufiec Pracy - DK Żary
podatki 4-2 Hufiec Pracy DK Krosno Odrzańskie
podatki 4-8 Hufiec Pracy - DK Lubsko
podatki 4-10 Hufiec Pracy DK Gorzów Wielkopolski
podatki 4-9 Hufiec Pracy - DK Wschowa
podatki Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
podatki Młodzieżowe Centrum Kariery
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-01-01
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-18
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia