Kształcenie i wychowanie
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie
OHP zapewniają swoim uczestnikom warunki do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub przekwalifikowania. Opracowują i realizują programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem, jak również realizują kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze.

OHP zajmują się przede wszystkim młodzieżą ze środowisk bezrobotnych, rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożoną wypadnięciem z systemu edukacji, która przebywa w centrach kształcenia i wychowania, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz hufcach. Uczestnicy z najtrudniejszą sytuacją materialną otrzymują nieodpłatne miejsca w internatach i całodobowe wyżywienie. Kadra pedagogiczna OHP współpracuje ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami ze środowiska lokalnego zajmującymi się problematyką młodzieży, m.in. z policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami ds. uzależnień itp.

Młodzież kształci się w wielu zawodach. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywa się w dwóch formach: jako nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu przygotowuje młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 3 lata i kończy się egzaminem zewnętrznym. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem gimnazjalnym i może trwać najwyżej 22 miesiące.

Każdego roku OHP organizuje ogólnopolski konkurs zawodowy pn. „Sprawny w zawodzie” i "Test BHP", które umożliwiają uczestnikom sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego. OHP realizują przedsięwzięcia ujęte w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. W jego ramach funkcjonują świetlice środowiskowe, ośrodki profilaktyki i interwencji społecznej, punkty interwencji kryzysowej. Z tych placówek korzysta również młodzież ze środowisk lokalnych. Działania prowadzone w ramach Programu zwiększają aktywność społeczną młodzieży oraz wspierają ją w usamodzielnieniu się i uzyskaniu wykształcenia zawodowego o kierunku zgodnym z potrzebami rynku pracy. 

Od 2001 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizują Program Aktywizacji Społecznej Młodzieży OHP. Jego głównym celem jest rozwój życia samorządowego uczestników OHP. Program Aktywizacji jest wpisany do Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.

Co roku odbywa się Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP oraz wiele innych imprez promujących aktywność kulturalną, sportową, krajoznawczą i turystyczną wychowanków OHP, jak np. Ogólnopolski Konkurs Krótkometrażowych Filmów Komórkowych, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP itp.

Co roku odbywają się ogólnopolskie pielgrzymki kadry i młodzieży OHP na Jasną Górę i do Lichenia. Wspólnie z duszpasterzami organizowane są różne inne przedsięwzięcia, jak np. spotkania wigilijne, konkursy na kartki świąteczne, konkursy literackie, konkursy piosenki religijnej.
podatki 4-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania MK w Zielonej Górze
podatki 4-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania MK w Wiechlicach
podatki 4-3 Ośrodek szkolenia i Wychowania - MM w Międzyrzeczu
podatki 4-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania - MK w Strzelcach Krajeńskich
podatki 4-2-9 Hufiec Pracy - DK Wschowa
podatki Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
podatki 4-2-13 Hufiec Pracy - DK Słubice
podatki 4-2-3 Hufiec Pracy DK Krosno Odrzańskie
podatki 4-5 Hufiec Pracy - DK Żary
podatki 4-2-8 Hufiec Pracy - DK Lubsko
podatki Młodzieżowe Centrum Kariery
podatki 4-2-2 Hufiec Pracy - DK Świebodzin
podatki 4-2-10 Hufiec Pracy DK Gorzów Wielkopolski
podatki Środowiskowy Hufiec Pracy 4-3 DK w Nowej Soli
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-01-01
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia