Refundacja
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Refundacja

UWAGA !

Przypominamy, iż termin składania wniosków o zawarcie umowy o refundację mija 15 listopada 2018 roku.


W sprawie rozstrzygnięć dot. realizacji umów zawartych do 31 grudnia 2013 r. oraz umów zawartych po tym terminie do 30 czerwca 2014 r. wyjaśniamy:
Na mocy § 9 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) do kwestii realizacji umów o refundację zawartych z pracodawcami do dnia 30 czerwca 2014 r. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 77, poz. 518, z późn. zm.), które było kilkakrotnie nowelizowane. Zmiany rozporządzenia regulującego refundacje związane były głównie z dostosowywaniem przepisów krajowych do zmieniających się rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących pomocy publicznej.

Po pierwsze: nowelą z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1671) została przedłużona możliwość zawierania umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający młodocianych, czekając na przesuwaną w czasie zmianę przepisów unijnych o pomocy publicznej, zyskali możliwość zawierania umów o refundację w okresie od 31 grudnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Po drugie: nowelą z 2013 roku zniesiony został ostateczny termin realizowania zawartych umów, ale – co nie zostało wyraźnie wskazane w piśmie z dnia 29 czerwca br. kierowanym do Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego) – to zniesienie nie dotyczy umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie noweli z 2013 r.

Zatem:
  1. w przypadku umów o refundację zawartych z pracodawcami do 31 grudnia 2013 r. (w oparciu o stan prawny przed wejściem w życie noweli z dnia 19 grudnia 2013 r.) obowiązuje zapis o ich realizacji do dnia 31 lipca 2016 r., a w konsekwencji pracodawcy nie mogą składać wniosków o refundację po tym dniu;
  2. w przypadku umów o refundację zawieranych z pracodawcami od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. – na mocy noweli z dnia 19 grudnia 2013 r. – nie ma przeszkód prawnych do ich realizacji po dniu 31 lipca 2016 r.


Uprzejmie przypominamy, że pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o wypłatę refundacji wynikającego z umowy podpisanej w 2013 roku do dnia 31 lipca 2016 r.
Zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie refundowania środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. 235, poz. 1601,) § 11: „ pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r.”

Wnioski które wpłyną po terminie 31 lipca 2016 r. zostaną odesłane bez rozpatrzenia.


Prosimy o składanie dokumentów na aktualnych drukach dostępnych na stronie internetowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – do umów zawartych po 1 lipca 2014 r. należy stosować wniosek o zwrot poniesionych kosztów.
Przypominamy, że kserokopie dokumentów dotyczących refundacji przekazywane do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z podpisem, datą oraz pieczęcią imienną/firmową na każdej stronie kopiowanego dokumentu.
Przypominamy o konieczności składania wniosków o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne w terminach i z częstotliwością, zgodną z zapisem w § 2 umowy o refundację.
Prosimy o pisemne informacje dotyczące wszelkich zmian, które wiążą się z umową o refundację (powtarzanie klasy przez młodocianego, zmiana instruktora praktycznej nauki zawodu, przerwanie przygotowania zawodowego przez młodocianego, zmiana adresu, zmiana numeru rachunku bankowego).
Prosimy zwrócić szczególną uwagę aby nazwy dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników były zgodne z nazwami umieszczonymi w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Informujemy, iż nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym natomiast przyuczenie do wykonywania określonej pracy egzaminem sprawdzającym. Prosimy, aby na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego zakreślać odpowiednie pozycje w miejscach oznaczonych: *.
Informujemy, iż w zakładce „pliki do pobrania” znajdują się instrukcje wypełniania wniosku o zawarcie umowy o refundację oraz wniosku o wypłatę refundacji.


Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.03.2018 r. - 31.05.2018 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
w 1. roku nauki 180,67 zł emerytalne 17,63 zł 17,63 zł
rentowe 11,74 zł 2,71 zł
chorobowe 4,43 zł
w 2. roku nauki 225,83 zł emerytalne 22,04 zł 22,04 zł
rentowe 14,68 zł 3,39 zł
chorobowe 5,53 zł
w 3. roku nauki 271,00 zł emerytalne 26,45 zł 26,45 zł
rentowe 17,62 zł 4,07 zł
chorobowe 6,64 zł

Dział refundacji przyjmuje pracodawców oraz udziela informacji:


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze obejmuje powiaty:krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański i żarski

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko – drezdeński, sulęciński.

Wnioski należy składać odpowiednio ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego do:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
tel. (68) 328 48 86

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Podmiejska Boczna 12
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 732 65 44

Wnioski o zawarcie umowy o refundację oraz o wypłatę refundacji a także inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w zakładce pliki : http://www.lubuska.ohp.pl/
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia