Refundacja
Strona główna  >   Refundacja

1. Wniosek o zawarcie umowy kliknij TUTAJ

2. Wniosek o wypłatę refundacji kliknij TUTAJ


Szanowni Państwo !!!

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Lubuska Wojewódzka Komenda OHP rozpatruje wnioski o zawarcie umowy zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

____________________________________________________


UWAGA NOWY ZAŁĄCZNIK !!!!

Szanowni Państwo,

W związku z zapisami art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. z 2016 r., L  119, str. 1) Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z  dniem 28 września 2021 r. wprowadza nowy załącznik do wniosku o zawarcie umowy o  refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Załącznik 

oświadczenie pracodawcy dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego RODO.

Klauzule informacyjne RODO dostępne są w  plikach do pobrania dotyczących wniosku o zawarcie umowy. Klauzule RODO pracodawca przekazuje osobom, których one dotyczą np. niepełnoletnim młodocianym pracownikom, instruktorom praktycznej nauki zawodu itp.

Do wniosku o zawarcie umowy pracodawca dołącza jedynie oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego RODO.Pod załącznikiem musi znaleźć się data, pieczątka pracodawcy oraz czytelny podpis pracodawcy (imię i nazwisko).
UWAGA!

Kserokopie dokumentów przekazywane do Centrum  Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. muszą posiadać: datę, pieczęć i zapis za zgodność z oryginałem, wyraźny podpis, a jeżeli podpis jest niewyraźny, to dodatkowo pieczęć imienną osoby potwierdzającej. 

Kserokopie dołączane do „wniosku o zawarcie umowy  o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom” oraz do „wniosku o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom” powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną na piśmie przez pracodawcę do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. Szanowni Pracodawcy!

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze przypomina, że w związku z przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych,  dokumenty z zakresu refundacji,  które składacie Państwo w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. mogą dotyczyć tylko tych osób, które są odbiorcami usług oferowanych przez OHP. Oznacza to, że na listach płac, deklaracjach rozliczeniowych: RCA i  RSA,  które dołączają Państwo do  „wniosku o zwrot poniesionych kosztów na  refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom” nie mogą być widoczne dane, które dotyczą innych pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, (widoczne mogą być jedynie dane młodocianych pracowników, których dotyczy dany wniosek).

Zobowiązani jesteśmy do przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., we wszystkich procedurach, dlatego wnioski, w których będą dołączone dokumenty zawierające dane osobowe osób do przetwarzania, których LWK OHP nie ma podstaw prawnych będą odsyłane bez rozpatrzenia.

______________________________________________________________

Uwaga ważna informacja!

Pracodawcy, którzy podpisują umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami - uczestnikami OHP  zobowiązani są do wskazania tego faktu na umowie o pracę z młodocianym pracownikiem.

______________________________________________________________


Uwaga  - wytyczne dotyczące refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom!

Pracodawcy, którzy ubiegają się o zwolnienie bądź częściowe zwolnienie z opłaty składek ZUS, będą mogli składać wnioski o dokonanie refundacji po otrzymaniu informacji / decyzji z ZUS. Do wniosków prosimy dołączyć oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu bądź częściowym zwolnieniu z opłaty składek ZUS i kserokopię informacji / decyzji z ZUS. Tylko na tej podstawie zostanie wypłacona refundacja.

Pracodawcy, którzy będą mieli odroczony ZUS, wnioski o dokonanie refundacji mogą składać po opłaceniu składek.

Oświadczenie o zwolnieniu dostępne na stronie internetowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakładce Refundacja -  pliki do pobrania.
_______________________________________________________

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865 z póź. zm.), które ustalazasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Od dnia 1 wrześniaobowiązuje również rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019r. zmieniającerozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Przypominamy również,że zgodnie z przyjętym 13 sierpnia 2019 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia od dnia 1 września 2019 r. stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników wzrastają o 1 punkt procentowy i wynoszą odpowiednio 5% w I klasie, 6% w II klasie i 7% w III klasie. Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4 %.

W związku ze zmianą powyższych przepisów od dnia 1 września 2019r. w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia oraz w zakresie refundacji wynagrodzeń informujemy, że:


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019r.(Dz.U. 2019, poz.1395) pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundację przed 1 września 2019r., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów na warunkach określonych w §5a i 5b rozporządzenia:


I tak, pracodawca, który zawarł umowę z LWK OHP, w przypadku zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych, może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wystąpić z wnioskiem do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. Dostarczenie lub nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych. LWK OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.


Dostarczenie lub nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do jednostki, z zastrzeżeniem, że LWK OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.

Aneks do zmiany istniejących umów do pobrania w plikach do pobrania.

UWAGA !

Termin składania wniosków o zawarcie umowy o refundację upływa 15 listopada 2022 roku.


Prosimy o składanie dokumentów na aktualnych drukach dostępnych na stronie internetowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – do umów zawartych po 1 lipca 2014 r. należy stosować wniosek o zwrot poniesionych kosztów.
Przypominamy, że kserokopie dokumentów dotyczących refundacji przekazywane do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z podpisem, datą oraz pieczęcią imienną/firmową na każdej stronie kopiowanego dokumentu.
Przypominamy o konieczności składania wniosków o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne w terminach i z częstotliwością, zgodną z zapisem w § 2 umowy o refundację.
Prosimy o pisemne informacje dotyczące wszelkich zmian, które wiążą się z umową o refundację (powtarzanie klasy przez młodocianego, zmiana instruktora praktycznej nauki zawodu, przerwanie przygotowania zawodowego przez młodocianego, zmiana adresu, zmiana numeru rachunku bankowego).
Prosimy zwrócić szczególną uwagę aby nazwy dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników były zgodne z nazwami umieszczonymi w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Informujemy, iż nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym natomiast przyuczenie do wykonywania określonej pracy egzaminem sprawdzającym. Prosimy, aby na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego zakreślać odpowiednie pozycje w miejscach oznaczonych: *.


Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2021 r. - 28.02.2022 r.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wynosiło:  5.657,30 zł

1. rok nauki - nie miej niż 5% ww. wynagrodzenia - 282,87 zł

2. rok nauki - nie miej niż 6% ww. wynagrodzenia - 339,44 zł

3. rok nauki - nie miej niż 7% ww. wynagrodzenia - 396,01 zł  


Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie miej niż 4% ww. wynagrodzenia - 222,29 zł 


Dział refundacji przyjmuje pracodawców oraz udziela informacji:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 do 14:00
tel kom : +48 573 900 633
tel: 68 328 48 86
skype: refundacjazg.ohp

podatki Wniosek o wypłatę refundacji
podatki Wniosek o zawarcie umowy
Pliki do pobrania
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-10
Osoba modyfikująca: Arleta Pytel
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia