Nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. administracyjnych i obsługi magazynu
Strona główna  >   Oferty pracy   >   Aktualne nabory na stanowisko   >   Nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. administracyjnych i obsługi magazynu
OGŁOSZENIE


Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. administracyjnych i obsługi magazynu.

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu, ul. Piastowska 18, 66-300 Międzyrzecz.

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) Dbałość o prawidłowe użytkowanie wyposażenia.
2) Rozliczanie się z pobranych materiałów zużytych do realizacji praktycznego przygotowania zawodowego.
3) Wykonywanie czynności związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Ośrodka.
4) Rejestr pism (oznakowanie datownikiem dzień nadejścia korespondencji oraz jej rejestr w dzienniku podawczym).
5) Udostępnianie pracownikom „zeszytu wyjść” w celach prywatnych i służbowych.
6) Dbałość o prawidłowy przepływ korespondencji wewnątrz Ośrodka.
7) Realizacja sprawnego obiegu informacji i poleceń Kierownika Ośrodka wśród pracowników OSiW.
8) Sporządzanie pism wg wskazań i zaleceń Kierownika Ośrodka.
9) Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie dokumentacji  w sprawach skarg, zażaleń i wniosków.
10) Udzielanie informacji interesantom i rozmówcom telefonicznym oraz łączenie rozmów telefonicznych.
11) Prowadzenie ewidencji uczestników Ośrodka w układzie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
12) Prowadzenie spraw meldunkowych uczestników zamieszkałych w internacie (prowadzenie książki meldunkowej, dokonywanie meldunków oraz wymeldowań uczestników w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Międzyrzecza).
13) Sporządzanie meldunków i sprawozdań.
14) Gromadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań, właściwe przechowywanie oraz ewaluacja działań.
15) Przygotowanie dokumentów archiwalnych do archiwizacji i przekazania do archiwum zakładowego, natomiast nie archiwalnych do zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16) Dokonywanie zamówienia środków czystości w zgodnie z zapotrzebowaniem kuchni, osoby sprzątającej, wychowawców w celu zabezpieczenia właściwej higieny i czystości w obiekcie OSiW.
17) Dokonywanie zamówienia i zakupu artykułów spożywczych w celu żywienia uczestników OHP zgodnie z zapotrzebowaniem.
18) Dokonywanie oceny dostarczonych towarów.
19) Rozmrażanie, mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń chłodniczych, mycie i dezynfekcja regałów w pomieszczeniach magazynowych oraz  pomieszczeń magazynowych.
20) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami HACAP a w szczególności:
a. rejestr kontroli dostaw artykułów łatwo psujących się i innych artykułów budzących zastrzeżenia,
b. rejestr mycia i dezynfekcji magazynów,
c. monitoring temperatury i wilgotności w magazynie artykułów spożywczych suchych,
d. monitoring temperatur urządzeń chłodniczych,
e. rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych.
21) Prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie:
a. magazyn żywnościowy – przyjmowanie i wydawanie produktów do przygotowania posiłków; prowadzenie pełnej dokumentacji magazynu żywnościowego wraz z comiesięcznym rozliczeniem (przychód, rozchód, wsad do kotła, zakup, sprzedaż itp.);
b. magazyn środków czystości – przyjmowanie, wydawanie oraz prowadzenie ewidencji środków czystości.
22) Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wypłatą wartości pieniężnych:
a. z tytułu rozliczeń z kontrahentami (wystawianie dowodów wpłat – KP i wypłat – KW);
b. przekazywanie w trybie ustalonym gotówki do banku;
c. sporządzanie raportów kasowych;
d. sprzedaż wyrobów gotowych, zakwaterowania i posiłków na zewnątrz (obsługa kasy fiskalnej);
e. sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów fiskalnych;
f. prowadzenie ewidencji sprzedaży fiskalnej.
23) Wykonywanie czynności związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników młodocianych:
a. przygotowanie kwot zgodnie z listą płac dla poszczególnych osób (kopertowanie)
b. dokonywanie wypłat pracownikom młodocianym,
c. wysyłka nieodebranych kwot wynagrodzeń przekazem na adres domowy pracowników młodocianych.
24) Sporządzanie i przetwarzanie dokumentów księgowych (faktur, rachunków itp.),  a w dokumentach, które tego wymagają, opisu zdarzenia i przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi OSiW.
25) Przechowywanie i właściwe zabezpieczanie:
-  środków pieniężnych,
-  znaków wartościowych,
-  druków ścisłego zarachowania,
26) Opracowanie materiałów (zestawień i wykazów) dla potrzeb finansowo-księgowych.
27) Sporządzanie kosztorysów i umów na wykonanie usług. 
28) Prowadzenie książki obiektu budowlanego.


Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy bądź wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy,
2) dokładność, inicjatywa, dokładność, komunikatywność, zaangażowanie, obowiązkowość,
3) bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagane dokumenty:
1) CV – Życiorys zawodowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  31.01.2022 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych 
i obsługi magazynu”

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

INFORMACJA
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.
Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-11-17
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Głąb
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-17
Osoba modyfikująca: Arleta Pytel
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia