Nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik warsztatów szkoleniowych
Strona główna  >   Oferty pracy   >   Archiwalne nabory   >   Nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik warsztatów szkoleniowych
OGŁOSZENIE


Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik warsztatów szkoleniowych

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) Sprawowanie nadzoru nad całokształtem przebiegu i organizacją działalności szkoleniowej warsztatów, w tym pracy kadry szkolenia zawodowego i pracowników obsługi warsztatów,
2) Koordynowanie dyscypliny i porządku przebywania młodzieży na terenie warsztatów,
3) Zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej warsztatów oraz organizacji i obiegu dokumentów dotyczących warsztatów i obrotu materialnego,
4) Zabezpieczenie warsztatów w niezbędne materiały, pomoce i narzędzia oraz zgodnego z przeznaczeniem ich użytkowania,
5) Przeprowadzania kontroli stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu warsztatów,
6) Zapewnienie prawidłowego stanu urządzeń przeciwpożarowych i bezpiecznych warunków realizacji praktycznej nauki zawodu,
7) Planowanie i wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych dla warsztatów,
8) Opiniowanie spraw dotyczących polityki kadrowej wszystkich pracowników warsztatów, w tym przyznawania nagród i udzielania kar oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
9) Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, organizacja szkoleń wstępnych oraz okresowych, zgodnie z wymogami na danym stanowisku,
10) Współrealizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
11) Organizowanie kontroli oraz analizowanie i ocenianie efektów realizacji praktycznej nauki zawodu lub przygotowania do wykonania określonej pracy,
12) Udział w prowadzonych kontrolach wewnętrznych oraz realizacja procedur kontroli zarządczej,
13) Opracowywanie sprawozdań, analiz i materiałów informacyjnych, w tym dokumentów na potrzeby Komendy Głównej OHP, przesyłanie ich do odpowiednich podmiotów oraz ich właściwe przechowywanie,
14) Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o przepisy prawa i obowiązujące procedury,
15) Współpraca z kadrą wychowawczą uczestników oraz innymi jednostkami w zakresie prac związanych z działalnością warsztatów i realizacją zajęć praktycznych i służbami medycznymi w zakresie higieny pracy uczestników i wychowania prozdrowotnego oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe, kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii,
2) 4 lata stażu pracy,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) umiejętność kierowania pracą zespołu i zarządzania zespołem,
7) odporność na stres,
8) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
9) bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu.


Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
1) Znajomość struktur Ochotniczych Hufców Pracy,
2) doświadczenie w pracy z młodzieżą,
3) znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie o braku orzeczonego wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty składane przez Kandydata w naborze muszą być opatrzone datą oraz jego własnoręcznym podpisem.  


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  10.11.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko Kierownika Warsztatów Szkoleniowych OSiW Zielona Góra”.

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79


INFORMACJA
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-10-29
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Głąb
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-17
Osoba modyfikująca: Małgorzata Głąb
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia