Nabór kandydatów na stanowisko: Dyrektor Biura Komendy Wojewódzkiej
Strona główna  >   Oferty pracy   >   Archiwalne nabory   >   Nabór kandydatów na stanowisko: Dyrektor Biura Komendy Wojewódzkiej
OGŁOSZENIE


Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:  Dyrektor Biura Komendy Wojewódzkiej

Miejsce wykonywania pracy: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) Kierowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów i komórek organizacyjnych,
2) Kierowanie, nadzorowanie i ocena pracy podległego zespołu, 
3) Nadzorowanie procesu sporządzania dokumentów, raportów, sprawozdań oraz kontrola ich prawidłowego obiegu,
4) Planowanie i prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników oraz jednostek organizacyjnych w powierzonym zakresie działania,
5) Kontrola stosowania przyjętych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej,
6) Prowadzenie spraw personalnych pracowników Komendy Wojewódzkiej OHP oraz kierowników podporządkowanych Komendantowi Wojewódzkiemu OHP i jego zastępcy,
7) Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w oparciu o instrukcję kancelaryjną,
8) Planowanie działalności szkoleniowej Komendy,
9) Planowanie szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników,
10) Przygotowywanie projektów poleceń i wytycznych Komendanta dla kierowników jednostek organizacyjnych,
11) Kierowanie opracowywaniem oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych z zakresu działania komórki organizacyjnej,
12) Realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
13) Współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego,
14) Kierowanie prowadzeniem sprawozdawczości i statystyki oraz doskonaleniem analiz i prognoz,
15) Dokonywanie okresowych ocen działalności OHP w zakresie będącym we właściwości komórek organizacyjnych,
16) Planowanie zasadniczych zamierzeń oraz monitorowanie osiągania celów i zamiarów w OHP w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
17) Nadzorowanie opracowywania projektów odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Komendanta w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, 
18) Zabezpieczenie danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
19) Wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów o dostępie do informacji niejawnej oraz przechowywanie sprawozdań i materiałów z postępowań wyjaśniających z zakresu działania lub nadzoru danej komórki organizacyjnej przy uwzględnieniu przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej,
20) współpraca z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe, kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii,
2) 8 lat stażu pracy,
3) prawo jazdy kat. B – czynne,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) korzystanie z pełni praw publicznych,
6) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) umiejętność kierowania pracą zespołu i zarządzanie zespołem,
8) znajomość przepisów prawa pracy i umiejętność ich stosowania,
9) odporność na stres,
10) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
11) bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu.


Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
1) Znajomość struktur Ochotniczych Hufców Pracy lub jednostek o podobnym profilu działalności,
2) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.


Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienia wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
3) kopie dokumentów w zakresie doświadczenia zawodowego bądź oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego (stażu pracy).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty składane przez Kandydata w naborze muszą być opatrzone datą oraz jego własnoręcznym podpisem.  


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  03.11.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko Dyrektor Biura Komendy Wojewódzkiej LWK OHP”.

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

INFORMACJA
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.
Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-10-29
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Głąb
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-04
Osoba modyfikująca: Małgorzata Głąb
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia