Nabór kandydatów na stanowisko: Komendant Hufca Pracy w Lubsku
Strona główna  >   Oferty pracy   >   Archiwalne nabory   >   Nabór kandydatów na stanowisko: Komendant Hufca Pracy w Lubsku
OGŁOSZENIE


Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Komendant Hufca Pracy w Lubsku.

Miejsce wykonywania pracy: Hufiec Pracy w Lubsku, ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.: 
1. Kierowanie całościową działalnością Hufca Pracy.
2. Prowadzenie grupy wychowawczej, sprawowanie opieki nad uczestnikami OHP oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
3. Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw.
4. Kontrolowanie jakości wykonanej pracy przez podległych pracowników.
5. Utrzymanie należytego poziomu dyscypliny i porządku w HP, stawianie zadań i egzekwowanie ich dokładnego i terminowego wykonania oraz ścisłego przestrzegania przepisów prawnych, regulaminów i procedur.
6. Koordynowanie, organizowanie i realizowanie pracy wychowawczej oraz dokonywanie analizy jej poziomu.
7. Koordynacja kształcenia ogólnego i zawodowego uczestników, nadzór oraz sporządzaniem odpowiednich dokumentów.
8. Nadzór i prowadzenie rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy.
9. Współdziałanie z jednostkami rozwoju zawodowego w zakresie prowadzenia współpracy 
z zakładami pracy w zakresie zatrudnienia uczestników w celu przygotowania zawodowego i realizacji programów przygotowania praktycznego oraz z placówkami oświatowymi w zakresie teoretycznego dokształcania uczestników.
10. Zgłaszanie do Wojewódzkiego Komendanta zgodnie z obowiązującymi terminami, wniosków do organów prowadzących szkoły o zapewnienie kształcenia ogólnego i zawodowego, co jest związane z planowaniem i organizacją nauczania przez organy prowadzące szkoły.
11. Wskazywanie młodzieży możliwości dostępu do usług świadczonych przez jednostki rozwoju zawodowego – CEiPM.
12. Inicjowanie, koordynacja i realizacja projektów wymiany międzynarodowej, projektów systemowych i regionalnych współfinansowanych ze środków UE w ramach działań statutowych OHP.
13. Czynne uczestnictwo oraz koordynacja posiedzeń Rady Pedagogicznej i innych zespołów oraz wprowadzanie w życie podjętych uchwał i postanowień.
14. Proponowanie i wyznaczanie kierunków działania i wytycznych do planów pracy, harmonogramów zajęć, zatwierdzanie ich oraz nadzór nad ich realizacją.
15. Opracowywanie arkusza organizacyjnego planu dydaktycznego jednostki.
16. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji.
17. Nadzór i prowadzenie rekrutacji młodzieży do HP.
18. Współpraca z Radą Młodzieży przedstawicielami rodziców,  w zakresie realizacji zadań.
19. Opracowywanie i monitoring sprawozdań z działalności HP według wytycznych KG OHP i Wojewódzkiej Komendy.
20. Udzielanie pracodawcom informacji nt. refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników.
21. Systematyczna współpraca z osobą wyznaczoną przez Wojewódzkiego Komendanta do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.
22. Realizacja zadań związanych z obsługą ECAM.
23. Monitorowanie losów absolwentów.
24. W zakresie działalności administracyjno-gospodarczej:
- nadzór i racjonalne gospodarowanie majątkiem OHP i przydzielonymi środkami finansowymi,
- nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych majątku w jednostce,
- przeciwdziałanie powstawaniu szkód,
- składanie zamówień na wyposażenie hufca tj. meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- prowadzenie nadzoru nad grafikami pracy, ich zgodnością z czasem normatywnym
i przepisami Kodeksu Pracy oraz planowaniem i realizacją urlopów wypoczynkowych.
25. Dbanie o pozytywny wizerunek HP i o korzystne relacje wewnątrz oraz na zewnątrz jednostki.


Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii,
2) 4 lata stażu pracy, 
3) niekaralność lub brak toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub dyscyplinarnych za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego; przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 2093 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.20.0.2050),
4) brak orzeczonego wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
5) odporność na stres,
6) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
7) bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
2) Oświadczenie o niekaralności
3) Oświadczenie o braku orzeczonego wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  04.11.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na Komendanta Hufca Pracy w Lubsku”

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-10-22
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Głąb
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10
Osoba modyfikująca: Małgorzata Głąb
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia