Nabór kandydatów na stanowisko: referent/asystent EURES
Strona główna  >   Oferty pracy   >   Archiwalne nabory   >   Nabór kandydatów na stanowisko: referent/asystent EURES
OGŁOSZENIE


Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: referent/asystent EURES

Miejsce wykonywania pracy: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 
w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) Opracowywanie i przekazywanie materiałów do publikacji na stronach internetowych oraz 
w mediach, w tym mediach społecznościowych, 
2) Pełnienie funkcji konsultanta ECAM,
3) Dbanie o promocję usług wśród klientów oraz rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na lokalnym rynku,
4) Udzielanie informacji, wskazówek i pomoc pracodawcom, osobom poszukującym pracy, zmieniającym pracę oraz pracownikom mobilnym (pracownikom transgranicznym, migrującym, delegowanym), jak również innym osobom i instytucjom zainteresowanym kwestią mobilności,
5) Informowanie o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG na bazie informacji z portalu EURES i krajowej strony internetowej EURES,
6) Korzystanie z narzędzi na portalu EURES KE oraz na krajowej stronie internetowej EURES,
7) Ścisła współpraca z Koordynatorem ds. EURES w KH OGP.

Wymagania niezbędne:
1) Język angielski – na poziomie komunikatywnym,
2) wykształcenie średnie,
3) prawo jazdy kat. B – czynne,
4) znajomość mediów społecznościowych i łatwość ich obsługi,
5) odporność na stres,
6) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
7) bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienia wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
3) dodatkowo: kopie dokumentów w zakresie doświadczenia zawodowego bądź oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego (stażu pracy).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty składane przez Kandydata w naborze muszą być opatrzone datą oraz jego własnoręcznym podpisem.  


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  02.11.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko Referent/asystent EURES LWK OHP”.

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

INFORMACJA
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-10-21
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Głąb
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-04
Osoba modyfikująca: Małgorzata Głąb
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia