Nabór kandydatów na stanowisko: Fryzjer, instruktor praktycznej nauki zawodu w OSiW Nowa Sól
Strona główna  >   Oferty pracy   >   Archiwalne nabory   >   Nabór kandydatów na stanowisko: Fryzjer, instruktor praktycznej nauki zawodu w OSiW Nowa Sól
OGŁOSZENIE


Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Fryzjer, instruktor praktycznej nauki zawodu.

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli, ul. Staszica 1a, 67 - 100 Nowa Sól

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) Planowanie i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu.
2) Wyposażanie uczestników w wiedzę praktyczną z zakresu nauczanego przedmiotu.
3) Kształtowanie umiejętności praktycznych przewidzianych w programie nauczania danego przedmiotu.
4) Realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi i wymogami rynku pracy.
5) Analizowanie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalenie metod nauczania i wychowania.
6) Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu, doskonalenie kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
7) Organizowanie stanowisk pracy dla uczestników, nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu fryzjerskiego
8) Dbałość o prawidłowe użytkowanie wyposażenia.
9) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji programu nauczania oraz osiąganych wyników nauczania.
10) Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu fryzjerstwa.

Wymagania niezbędne:
1) Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z 15.12.2010r. Dz. U. Nr 244, poz. 1626
2) Niekaralność lub brak toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub dyscyplinarnych za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego; przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 2093 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.20.0.2050),
3) Brak orzeczonego wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
4) Odporność na stres,
5) Komunikatywność, łatwość przekazywania wiedzy, cierpliwość,
6) Dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
7) Bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
4) oświadczenie o braku orzeczonego wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
5) oświadczenie o niekaralności.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  31.08.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko Fryzjera – Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu OSiW Nowa Sól”.

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych 
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.
Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-08-27
Osoba udostępniająca na stronie: Maternia
Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-03
Osoba modyfikująca: Maternia
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia