Nabór kandydatów na stanowisko: radca prawny
Strona główna  >   Oferty pracy   >   Archiwalne nabory   >   Nabór kandydatów na stanowisko: radca prawny

OGŁOSZENIE

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: radca prawny.


Miejsce wykonywania pracy: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra.

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.

-      udzielanie pomocy prawnej pracownikom Lubuskiej WK OHP oraz pracownikom zatrudnionym w jednostkach podległych,

-      udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnej pod względem formalno-prawnym,

-      reprezentowanie Lubuskiej WK OHP w postępowaniach przed sądami i urzędami według udzielonego pełnomocnictwa,

-      prowadzenie rejestru spraw sądowych,

-      opracowywanie projektów aktów prawnych,

-      świadczenie pracy z najwyższą starannością, zgodnie z właściwymi przepisami i kodeksem etyki radcy prawnego,

-      zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w ramach wykonywania powierzonych zadań,

-      przestrzeganie obowiązującej polityki ochrony danych osobowych,

-      inne zadania wynikające z ustawy o radcach prawnych.

Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,

2)      uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, 2320 z późn. zm.),

3)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,

8)      komunikatywność,

9)      odporność na stres.

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

2)   doświadczenie zawodowe/staż pracy związany z obsługą prawną państwowych jednostek budżetowych,

3)      doświadczenie zawodowe, jako sędzia sądowy,

4)      zakończone Studia Executive MBA,

4)      czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

1)      CV i list motywacyjny,

2)   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień radcy prawnego,

3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

4)   oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

5)    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6)      oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  31.03.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko radca prawny”.

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79


INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia
w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj
. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-03-25
Osoba udostępniająca na stronie: Natalia Kuliczkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-09
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia