Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2013 r  >   Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na realizację działań reedukacyjno - wychowawczych skierowanych do młodzieży dorastającej w dysfunkcjonalnych środowiskach.

Działania projektowe były realizowane „równolegle” do zajęć szkolnych i miały służyć podniesieniu poziomu wiedzy i poszerzeniu możliwości usamodzielnienia się uczestników w przyszłości.

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 maja 2013 r. na terenie całej Polski. Jego głównym celem było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników OHP w wieku 16 - 20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

W Lubuskiej WK OHP wsparciem objętych zostało łącznie 30 osób (15 osób w Zielonej Górze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 15 osób w Żarach w zawodzie kucharz).

Cele szczegółowe projektu to:

1.    Nabycie bądź podwyższenie zawodowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy
2.    Uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy
3.    Nabycie bądź podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym

Głównymi formami wsparcia i zadaniami, wchodzącymi w skład projektu, były m.in:

Moduł aktywizująco - doradczy, w którym uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej.

W module zawodowym w celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia miały przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.

W module językowym z kolei każdy z beneficjentów po wyborze nauki jednego z języków UE ukończył go zgodnie z zaplanowana ścieżką wsparcia. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu.

Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych, były rodzajem konkursu zawodowego, gdzie młodzi ludzie m.in. mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych. W centralnym sprawdzianie umiejętności zawodowych udział wzięła jedna uczestniczka projektu w zawodzie kucharz małej gastronomii.

Ponadto wszyscy uczestnicy byli objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia, a także ubezpieczenia.
 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2018-04-05
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia