Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2010 r.  >   Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
W okresie od 01.06.2010 r. do 15.12.2010 r. Lubuska Wojewódzka Komenda realizowała projekt „Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było nabycie przez kadrę OHP nowych kompetencji i umiejętności poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji sprzyjające w efekcie do wzmocnienia efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy oraz podwyższenia poziomu jakości usług oferowanych młodzieży.

Kompleksowymi szkoleniami objęci zostali pracownicy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP pracujący bezpośrednio z młodzieżą - pedagodzy, wychowawcy, kierownicy internatów, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubów pracy. Wśród grup zawodowych objętych szkoleniami znaleźli się również pracownicy zajmujący się wdrażaniem i rozliczaniem projektów europejskich, realizujący programy z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży, kadra przygotowująca budżet zadaniowy jednostek, pracownicy zespołów kadr, specjaliści ds. szkoleń, ds. kontroli wewnętrznej oraz osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na remonty, inwestycje i zakup wyposażenia.

Celami było też nabycie przez kadrę OHP nowych kompetencji z zakresu nowatorskich rozwiązań stosowanych w innych krajach UE poprzez udział w wizytach studyjnych. Poszerzenie posiadanej przez kadrę OHP wiedzy, poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych zgodnie z podziałem na poszczególne moduły szkoleń: "Edukacja i Wychowanie" - 9 beneficjentów, "Rynek pracy" - 5 beneficjentów, "Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa" - 1 beneficjent, "Ogólny" - 6 beneficjentów. Podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych poprzez udział w szkoleniach doskonalących.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia