Nasza Przyszłość - edycja I
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2009 r.  >   Nasza Przyszłość - edycja I
Projekt „Nasza Przyszłość - edycja I” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA - POKL.01.03.03 - 00 - 044/09 - 00 z dnia 19.06.2009 r.

Postawiony ambitny cel rekrutacji 45 uczestników projektu został z sukcesem zrealizowany. Beneficjenci ostateczni utworzyli 3 grupy projektowe w skład, których weszło 15 dziewczyn i 30 chłopców. Wsparciem w ramach projektu została objęta młodzież spoza OHP z całego województwa Lubuskiego w wieku 15 - 18 lat, pozostająca z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora za przejawy demoralizacji lub wykazywanie zachowań zaburzonych, pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, środowisk zagrożonych demoralizacją i patologią.

Uczestnicy skorzystali z wsparcia wychowawczego, terapeutyczno - psychologicznego, edukacyjnego i w zakresie doradztwa zawodowego, wszystko to połączone z aktywnym wypoczynkiem na obozie letnim na który uczestnicy wyruszyli 3 sierpnia 2009 do Dąbrowy Górniczej. Jeszcze przed obozem uczestnicy skorzystali z wsparcia w postaci zajęć integracyjnych, aktywizacyjno - motywacyjnych oraz indywidualnych konsultacji psychologiczno - pedagogicznych. Na obozie uczestników czekało wiele atrakcji połączonych z przyswajaniem wiedzy oraz nawiązywaniem nowych znajomości podczas: warsztatów integracyjnych, zajęć socjoterapeutycznych, warsztatów profilaktycznych, indywidualnych konsultacji psychologiczno - pedagogicznych, zajęć korekcyjno-wyrównawczych (z języka polskiego, matematyki i indywidualnych zajęć z wybranego przedmiotu), zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej, kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy oraz cały szereg zajęć rekreacyjnych. Zaplanowane zajęcia odbyły się do 23 sierpnia. Po małej przerwie od zawartych znajomości uczestnicy projektu ponownie spotkali się nawzajem na zaplanowanym na 25 - 27 września 2009 spotkaniu superwizyjnym połączonym z ewaluacją projektu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia