Projekty zrealizowane w 2008 r.
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2008 r.
Od stycznia 2007 do kwietnia 2008 roku 100 jednostek Ochotniczych Hufców Pracy realizowało projekt „18 - 24 Czas na samodzielność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006. Pod patronatem Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze sześć jednostek organizacyjnych objęło opieką uczestników projektu.

1.    CEiPM w Gorzowie Wlkp.
2.    OSiW 4 - 2 w Międzyrzeczu
3.    OSiW 4 - 3 w Strzelcach Krajeńskich
4.    HP 4 - 5 w Żarach
5.    ŚHP 4 - 3 w Nowej Soli
6.    CEiPM w Zielonej Górze

Łączna liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem stanowiła 200 osób w wieku od 18 do 24 lat z jednostek LWK OHP w Zielonej Górze. Była to młodzież pochodząca m.in. ze środowisk dotkniętych ubóstwem, mająca trudną sytuację rodzinną, niekontynuująca (z przyczyn od siebie niezależnych) nauki w szkołach średnich bądź wyższych, pozbawiona możliwości realnego zaplanowania własnej kariery zawodowej.

Uczestnicy projektu „Czas na samodzielność” stworzyli dwie jednakowo liczebne grupy. Grupę pierwsza to osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym byli absolwenci liceów profilowanych), zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Były to zarówno osoby nieuczące się i niepracujące, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności osoby mające problemy z opanowaniem obowiązkowego programu nauczania, bądź mające zaległości w nauce spowodowane np. dłuższą nieobecnością w szkole. Kursy przygotowawcze miały w tym przypadku charakter zajęć wyrównawczych.

Grupa druga to zasadniczo osoby nieuczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni (w szczególności na studiach dziennych) oraz równoczesnym uzyskaniem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, które w sposób istotny poprawiłyby ich sytuację na rynku pracy. Byli to również np. słuchacze przedostatnich bądź ostatnich klas średnich szkół wieczorowych, w których cykl nauczania kończy się wraz ze złożeniem egzaminu maturalnego.

Za główny cel projektu przyjęto ułatwienie startu życiowego i zawodowego młodzieży poprzez umożliwienie im uczestnictwa w:

•    szkoleniach zawodowych,
•    kursach języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzonych świadectwem ukończenia kursu,
•    profesjonalnych szkoleniach komputerowych zakończonych uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence),
•    zajęciach z zakresu ABC przedsiębiorczości,
•    wykładach z zakresu podstawowych elementów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy,
•    kursach prawa jazdy zakończonych egzaminem państwowym,
•    kursach przygotowawczych do matury lub kursach przygotowawczych na wyższe uczelnie.

Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli także w treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które pomogą im przezwyciężyć poczucie niedostosowania, słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły towarzyszącej niejednokrotnie młodym ludziom przy podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących kształcenia bądź wyboru zawodu. Ważnym elementem projektu są także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, mające na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą.

Zakładane twarde rezultaty projektu to:

•    powrót do systemu edukacji lub kontynuacja edukacji lub szkoleń przez co najmniej 80 proc. beneficjentów (160 osób z województwa lubuskiego) - poprzez uzyskanie matury, otrzymanie indeksu wyższej uczelni, podjęcie dalszych szkoleń, kursów;
•    nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 90 proc. beneficjentów (180 osób z województwa lubuskiego);
•    podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez co najmniej 15 proc. beneficjentów (30 osób z województwa lubuskiego);
•    nabycie przez co najmniej 80 proc. uczestników umiejętności posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, potwierdzonymi uzyskaniem certyfikatu ECDL (160 osób z województwa lubuskiego);
•    pozytywne złożenie egzaminu na prawo jazdy przez co najmniej 80 proc. uczestników kursów prawa jazdy (48 osób z województwa lubuskiego);
•    ukończenie kursów językowych przez co najmniej 80 proc. uczestników kursów (160 osób z województwa lubuskiego).

Rezultaty o charakterze miękkim to:

•    poprawa indywidualnej samooceny oraz poczucia własnej wartości,
•    podwyższenie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych,
•    zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,
•    nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
•    nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia,
•    nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
•    nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
•    wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Program uczestnictwa w projekcie to blisko 600 godzin zajęć dydaktycznych w przeliczeniu na jednego uczestnika, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów w małych, dziesięcioosobowych grupach oraz profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy korzystają, podobnie jak w przypadku poprzednich projektów z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia dofinansowane są koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-19
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia