BIP
ERASMUS + 2018
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Współpraca międzynarodowa  >   Erasmus+  >   ERASMUS + 2018

Lubuska WK OHP w okresie od grudnia 2016 r. do maja 2018 r. przeprowadziła realizację projektu „Wyczesane gotowanie w Portugalii”, realizowanego na zasadach programu Erasmus+, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt zakładał dwutygodniowe staże zagraniczne w Lizbonie w zawodzie kucharz i fryzjer dla 20 uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Są to osoby w wieku 16 - 21 lat, które zdobywają wykształcenie w gimnazjach dla dorosłych i zasadniczych szkołach zawodowych na terenie województwa lubuskiego. Dzięki uczestnictwu w przygotowaniu językowym i praktykach zawodowych u portugalskiego partnera polepszeniu uległa sytuacja młodzieży na rynku pracy. Beneficjenci zyskali możliwość nie tylko wymiany doświadczeń z osobami z zagranicy, ale przede wszystkim poszerzyli swoją wiedzę i kwalifikacje. Wyjazd na staże zawodowe do Portugalii dał młodzieży szansę nie tylko na zdobycie odpowiednich kwalifikacji (językowych i zawodowych) potwierdzonych certyfikatami, ale również umożliwił jej poznanie systemu nauczania poza ojczyzną, co z kolei będzie owocowało budowaniem nowych relacji interkulturowych. W planowanym przedsięwzięciu udział wzięły dwie grupy młodzieży po 10 osób każda + 2 opiekunów. Grupa stażowa była dodatkowo objęta opieką ze strony zewnętrznych pracodawców, z którymi współpracuje instytucja partnerska.

Udział młodzieży w planowanym przedsięwzięciu przyczynił się do ich rozwoju osobistego, a sama realizacja staży zawodowych u zagranicznego partnera pozwoliła nie tylko na ugruntowanie swojej wiedzy, ale przede wszystkim na zdobycie nowych umiejętności, które są niezbędne w planowaniu dalszej kariery zawodowej i sukcesywnym wkraczaniu na rynek pracy. Wzięcie udziału w dwutygodniowych praktykach w instytucji partnerskiej niewątpliwie zaowocuje również otwarciem się na nowe sposoby nauczania. Grupę docelową Ochotniczych Hufców Pracy stanowi młodzież z dysfunkcjami i z mniejszymi szansami, uwarunkowanymi m.in. pochodzeniem, trudnymi warunkami bytowymi, socjalnymi czy edukacyjnymi. Możliwości rozwoju zawodowego młodzieży z dysfunkcjami oraz jej dostęp do europejskiej mobilności są wyraźnie ograniczone. Udział w projekcie będzie dla części uczestników pierwszą okazją do wyjazdu poza granice kraju.

Projekt zakładał przygotowanie pedagogiczno - kulturalno - językowe. W jego ramach został przeprowadzony kurs językowy dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 60 godzin na grupę. Dodatkowo podczas przygotowań do wyjazdu uczestnicy wzięli udział w  prelekcjach o Lizbonie w wymiarze 5 godzin dydaktycznych na grupę. Dwutygodniowe staże dla 2 grup (łącznie 60 godzin zajęć praktycznych każda grupa) zostały zrealizowane na przełomie lat 2017 - 2018, kolejno kucharze 03 - 16.11.2017 oraz fryzjerzy 02 - 15.02.2018 r.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-03-18
Osoba udostępniająca na stronie: Natalia Kuliczkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-18
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska