BIP
Od szkoleń i stażu do angażu
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2011 r.  >   Od szkoleń i stażu do angażu
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze. od 07.09.2010 r. do 31.03.2011 r. zrealizowała w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp. regionalny projekt „Od szkoleń i stażu do angażu”. Projekt był współfinansowany ze środków Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

W projekcie wzięło udział 40 uczestników w wieku 18 - 25 lat z całego obszaru powiatu gorzowskiego w tym 30 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i 10 osób pozostających bez zatrudnienia poza ewidencją PUP. Była to młodzież która ze względu na niedostateczne kwalifikacje i niskie wykształcenie, brak predyspozycji i możliwości na zaistnienie na rynku pracy, barierę niedostosowania społecznego czy zamieszkiwanie w małych miejscowościach oraz trudną sytuację materialną najbardziej potrzebowała wsparcia.

Cele szczegółowe projektu:

•    udzielenie uczestnikom projektu usług z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego,
•    nauka aktywnych metod poszukiwania pracy,
•    wsparcie psychologiczno - motywacyjne w ramach treningów warsztatowych,
•    zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy,
•    nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz stosowanych do możliwości i oczekiwań odbiorców pomocy,
•    umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznego sprawdzenia zdobytej na kursach zawodowych wiedzy, umiejętności w trakcie staży zawodowych,
•    zorganizowanie giełd pracy z udziałem pracodawców celem zaprezentowania ofert pracy uczestnikom projektu i umożliwienia podjęcia zatrudnienia.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa młodzieży w wieku od 18 - 25 lat pozostająca bez zatrudnienia i bezrobotnej zarejestrowanej w PUP oraz zwiększenie jej zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Zadania i szkolenia przewidziane w projekcie:


•    Indywidualne poradnictwo zawodowe,
•    Treningi psychologiczne,
•    Zajęcia z zakresu prawa pracy,
•    Szkolenie z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy,
•    Szkolenia zawodowe:
o    kosmetyczka z elementami wizażu,
o    magazynier z obsługą wózka widłowego,
o    spawacz
•    Staże zawodowe - po ukończeniu szkoleń 10 uczestników projektu skierowanych zostanie na trzymiesięczne staże zawodowe do pracodawców.
•    Giełdy pracy,
•    Kurs na prawo kat. B - zorganizowany dla 20 uczestników projektu, którzy w trakcie zajęć byli najbardziej aktywni, oraz opuścili najmniej zajęć,

Dodatkowe wsparcie dla uczestników:

•    wyżywienie w czasie trwania zajęć,
•    dofinansowanie kosztów dojazdu,
•    dofinansowanie opieki nad dzieckiem do lat 7,
•    stypendium stażowe,
•    badania lekarskie przed stażami,
•    ubezpieczenie NNW,
•    wsparcie opiekuna grupy w czasie trwania projektu.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy sytuacji młodzieży do 25 roku życia z woj. lubuskiego, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz zwiększenia zdolności do zatrudnienia, a także do zmniejszenia ryzyka marginalizacji społecznej osób objętych wsparciem w ramach projektu. Beneficjenci którzy ukończyli szkolenia zawodowe a dzięki temu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe łatwiej mogą znaleźć pracę i usamodzielnić się co jest niezwykle ważne w obecnych czasach.

Uzyskano rezultaty projektu:

•    nabycie kwalifikacji zawodowych:
o    magazynier z obsługą wózka widłowego - 19 osób
o    kosmetyczka z elementami wizażu - 14 osób
o    spawacz - 7 osób
•    ukończenie kursu na prawo jazdy kat. B - 9 osób
•    ukończenie stażu zawodowego - 10 osób
•    wzrost wiedzy o lokalnym rynku pracy,
•    nabycie umiejętności poszukiwana pracy,
•    rozwinięcie zdolności interpersonalnych,
•    wzmocnienie samooceny, poczucia własnej wartości,
•    zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
•    zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej.
 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2018-04-05
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska