BIP
Równi Na Rynku Pracy
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach YEI  >   Równi Na Rynku Pracy
31 grudnia 2015 r. zakończył się projekt Równi na rynku pracy, realizowany w ramach Programu Gwarancje dla młodzieży , grupą docelową była młodzież NEET - (not in employment, education or training)  młodzież, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania.

W projekcie „Równi na rynku pracy” brało udział 255 osób w wieku 18 - 24 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, pochodzących z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, nieuczących się, niepracujących i niemających kwalifikacji zawodowych lub mających kwalifikacje za niskie albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Nie mieli także wystarczającego doświadczenia zawodowego.

Młodzi ludzie w ramach projektu objęci zostali:

•    poradnictwem zawodowym,
•    indywidualnym wsparciem psychologicznym, pedagogicznym,
•    szkoleniami zawodowymi,
•    szkoleniem w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B,
•    stażem zawodowym u pracodawców,
•    kursem komputerowym ECDL,
•    wsparcie zatrudnienia - realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy,
•    nauką aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie i małe miejscowości mogły skorzystać z indywidualnego wsparcia tutora, wsparcia mobilności geograficznej oraz treningu umiejętności społecznych.
 Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-10-04
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska