BIP
Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo - wychowawczej
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2012 r  >   Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo - wychowawczej
W okresie od 01.07.2011 r. do 31.08.2012 r. Lubuska Wojewódzka Komenda realizowała projekt „Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w ramach projektu objęta została kadra opiekuńczo - wychowawcza zatrudniona w Lubuskiej WK OHP, w szczególności - wychowawcy, komendanci hufców, kierownicy internatów, kierownicy świetlic środowiskowych oraz osoby sprawujące nadzór nad organizacją kształcenia i wychowania w jednostkach OHP.

Projekt zakładał objęcie wsparciem łącznie 520 osób w całym kraju, w tym 364 kobiety i 156 mężczyzn. Z uwagi na znaczące sfeminizowanie kadry opiekuńczo - wychowawczej OHP założono, iż minimum 30% beneficjentów projektu stanowić będą mężczyźni.

W ramach Lubuskiej WK OHP ze szkoleń językowych skorzystało 19 wychowawców, natomiast 14 beneficjentów miało możliwość uczestniczenia w drugiej formy wsparcia w ramach projektu tj. z uczestnictwa w jednym, wybranym przez siebie, szkoleniu merytorycznym tak, aby w pełni dostosować swoje kwalifikacje do stawianych przed nimi wymagań zawodowych. Oprócz tego, 2 osoby miały możliwość uczęszczania na studia podyplomowe, które zakończyły się 01.06.2012 r. pozytywnym zdaniem egzaminów dyplomowych.

Ponadto w ramach projektu w dniach 22 - 26.05.2012 r. dwie beneficjentki udały się na wizytę studyjną do Danii, której celem było uzyskanie wiedzy przyczyniającej się do zwiększenia efektywności i skuteczności działań opiekuńczo - wychowawczych kadry OHP.

W 2011 r. beneficjenci wzięli udział w szkoleniach językowych i w 5 szkoleniach merytorycznych organizowanych w CKiW w Pleszewie i Dobieszkowie. Pogłębiali swoją wiedzę m.in. z zakresu znajomości profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego czy zakresu nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną. W 2012 roku pracownicy LWK OHP w ramach projektu wzięli dodatkowo udział w kolejnych 4 szkoleniach. W lutym i marcu w dwuczęściowym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy i z zakresu animacji wolnego czasu, nowych metod diagnostycznych i przejawów dyskryminacji płci w aspekcie edukacyjno - wychowawczym.
Mamy nadzieję, że projekt Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP przyczynił się do nabycia nowych kompetencji i umiejętności spośród kadry opiekuńczo - wychowawczej OHP poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska