BIP
IV edycja projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój"
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   IV edycja projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój"

01.04.2011 r. - 31.12.2011 r. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze realizowała IV edycję projektu systemowego „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3.

Potrzeba kontynuacji założeń projektowych wynika z analizy raportów dotyczących stopy bezrobocia wśród młodzieży, z których wynikało, że głównymi czynnikami wpływającymi na brak możliwości zatrudnienia są:

 •     niski poziom aktywności zawodowej młodzieży spowodowany niedostatecznym poziomem kwalifikacji zawodowych,
 •     niedostateczny poziom wiedzy nt. specyfiki i warunków i możliwości samozatrudnienia, deficyty społeczno - wychowawcze w tym problemy szkolne,
 •     nikła znajomość technologii informatycznych i języków obcych przynajmniej w stopniu komunikatywnym.


Cele projektu to:

 •     ułatwienie startu zawodowego osobom w wieku 15 - 24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnego wsparcia, mającego charakter edukacyjno - wychowawczy. Projekt umożliwił uzyskanie kwalifikacji zawodowych, umiejętności poruszania się po rynku pracy a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia.
 •     aktywizacja społeczno - zawodowa grupy odbiorców w wieku 15 - 24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

Uczestnicy projektu zostali przydzieleni do 2 grup ze względu na kategorie wiekowe:Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15 - 17 lat, z OHP lub spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nie realizująca obowiązku nauki.

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18 - 24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Przy rekrutacji uwzględniona została sytuacja społeczna i materialna uczestników, kwestia równości szans kobiet i mężczyzn, oraz przynależność do odpowiedniej kategorii beneficjentów ostatecznych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Warunki kandydatów przystępujących do projektu:

 •     nieaktywność zawodowa/bezrobocie (zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy),
 •     ukończony 15 rok i nie ukończony 25 rok życia,
 •     niskie kwalifikacje zawodowe lub całkowity ich brak.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne zakończyły się w listopadzie 2011 r. IV edycję projektu „ Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój” zrealizowano do 31.12.2011 w następujących jednostkach organizacyjnych LWK OHP:

 •     Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich - Hufiec Pracy 4 - 10 w Gorzowie Wlkp.
 •     Hufiec Pracy 4 - 5 w Żarach - Środowiskowy
 •     Hufiec Pracy 4 - 3 w Nowej Soli
 •     Hufiec Pracy 4 - 8 w Lubsku
 •     Hufiec 4 - 9 Pracy we Wschowie
 •     Centrum Edukacji i Pracy w Zielonej Górze
 •     Centrum Edukacji i Pracy w Gorzowie Wlkp.Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska