BIP
Młodzieżowa Akademia Umiejętności
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2010 r.  >   Młodzieżowa Akademia Umiejętności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3. Realizowany był w okresie od maja do sierpnia 2010 r. na terenie całej Polski. W województwie lubuskim wzięło w nim udział 15 osób - młodzieży gimnazjalnej, która na co dzień realizowała obowiązek szkolnych w strukturach OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu.

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń oraz chcąc wyjść naprzeciw różnego rodzaju problemom opracowano projekt systemowy, który oferuje wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji, nauki języków obcych i diagnozowania potencjału zawodowego beneficjentów. Wobec obserwowanego w ostatnich latach wzrostu popytu na usługi i związanego z tym wzrostu miejsc pracy w sektorze usług, uczestnikom zostaną zaoferowane dodatkowe szkolenia uwzględniające te aktualne potrzeby rynku pracy.

Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych u młodzieży w wieku 16 - 20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Celami szczegółowymi natomiast były: wzrost wiedzy nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwana i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabycie bądź podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, nabycie umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej, poprawa indywidualnej oceny, wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych prowadzący do podwyższenia samodzielności.

Projekt zakładał realizację kolejno po sobie następujących modułów:

Moduł aktywizująco - doradczy - cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej.

Moduł zawodowy obejmował szkolenia specjalistyczne, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. Ich celem jest uzyskanie konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym zaświadczeniem.

Moduł językowy obejmował kursy językowe, w których wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu. Podczas zajęć szczególny nacisk położony był na naukę języka „zawodowego”.

Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych -  organizowane jako przedsięwzięcie w formie konkursu zawodowego. Brali w nim udział wszyscy uczestnicy projektu. Konkurs obejmował rywalizację w zawodach, których uczestnicy uczą się na co dzień.

Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych - organizowany jako przedsięwzięcie w formie konkursu zawodowego dla laureatów sprawdzianów lokalnych (w zawodach: murarz, stolarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii) odbywających naukę zawodu.

Staże zawodowe - 2  tygodniowe staże zorganizowane u pracodawców w zakładach pracy, w zawodach, w których młodzież odbywała szkolenie zawodowe w ramach projektu. Udział w nich wzięło 2/3 beneficjentów osiągających najlepsze rezultaty w lokalnych sprawdzianach umiejętności, niezależnie od formy kształcenia.
 Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska