BIP
Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja II
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2009 r.  >   Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja II
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze zrealizowała od 01.05.2009 r. do 31.12.2009 r. systemowy projekt pt. „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój -  edycja II”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3. zgodnie z umową UDA - POKL.01.03.03 - 00 - 043/09 - 00

Celem głównym projektu było aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.

Cele szczegółowe projektu:

 •     dostarczenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego;
 •     pomoc w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież umiejętności zawodach poszukiwanych na rynku pracy, przy uwzględnieniu ich indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji;
 •     podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym;
 •     nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera w na poziomie podstawowym, a także dla osób zainteresowanych w zakresie ECDL;
 •     wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki w przypadku uczestników w kategorii A.


Uczestnicy projektu zostali przydzieleni do dwóch kategorii wiekowych:

Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16 - 17 lat, z OHP lub spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych.

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18 - 24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo ( nie mogły to być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP - ie), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.


W projekcie nie mogły brać udziału beneficjenci korzystający już ze wsparcia w I edycji SPZR.

Realizacja projektu miała miejsce w następujących jednostkach organizacyjnych:

 •     Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich
 •     Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu
 •     Hufiec Pracy 4 - 10 w Gorzowie Wlkp.
 •     Hufiec Pracy 4 - 5 w Żarach
 •     Środowiskowy Hufiec Pracy 4 - 2 w Zielonej Górze
 •     Środowiskowy Hufiec Pracy 4 - 3 w Nowej Soli


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska