BIP
Twoja Wiedza Twój Sukces I - III edycja
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2007 r.  >   Twoja Wiedza Twój Sukces I - III edycja
Projekt „Twoja wiedza - Twój sukces” był realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy od 2004 r. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 schemat b) „Przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem do podjęcia pracy” Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zostało umożliwione dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej. Projekt miał na celu zapewnienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 15 - 24 lata, równego dostępu do edukacji, opieki psychologiczno - pedagogicznej, a zwłaszcza podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Działaniami objęto 209 osób z województwa lubuskiego (w tym 125 absolwentów OHP oraz 84 nowoprzyjętych). I edycję realizowano od początku maja do końca grudnia 2004 r.

Projekt realizowany był w: OSiW w Międzyrzeczu, OSiW 4 - 3 w Strzelcach Krajeńskich, HP 4 - 5 w Żarach, ŚHP 4 - 3 w Nowej Soli.

1 marca 2005 r. OHP realizowano II edycję projektu „Twoja wiedza - Twój sukces” pod nazwą „Edukacja kluczem do przyszłości”. Wsparciem objęto 300 osób z województwa lubuskiego.

Uczestników projektu przydzielono do III grup:

•    Grupa I - młodzież w wieku 16 - 18 lat ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych, zagrożona wypadnięciem społecznym (40 osób);
•    Grupa II - młodzież w wieku 15 - 17 lat, która wypadła z powszechnego systemu edukacji (160 osób)
•    Grupa III - młodzież w wieku 18 - 24, nie ucząca się i nie pracująca (100 osób)

Nowością II edycji w stosunku do pierwszej było poszerzenie spektrum uczestników projektu o osoby nie będące absolwentami, czy uczestnikami OHP, a wyrażające chęć udziału w kursach zawodowych. Realizacja II edycji zakończyła się w grudniu 2005 r.

II edycję projektu na terenie województwa lubuskiego realizowano w: OSiW 4 - 2 w Międzyrzeczu, OSiW 4 - 3 w Strzelcach Krajeńskich, HP 4 - 5 w Żarach, ŚHP 4 - 3 w Nowej Soli, ŚHP w Krośnie Odrzańskim.

W kwietniu 2006 r. Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły wdrażanie kolejnej, trzeciej już edycji projektu „Twoja wiedza - Twój sukces”, ,,Nauka - Wiedza - Praca” noszącej podtytuł.

Podobnie jak dwie pierwsze jego edycje również trzecia była realizowana i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 schemat b) „Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006. W projekcie wzięło udział 180 uczestników, w tym 3 osoby niepełnosprawne. Głównym celem przedsięwzięcia była w dalszym ciągu aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Przewidziane Projektem działania zakończyły się w kwietniu 2007 roku.

Na terenie województwa lubuskiego projekt realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne: OSiW 4 - 2 w Międzyrzeczu, OSiW 4 - 3 w Strzelcach Krajeńskich, HP 4 - 5 w Żarach, ŚHP 4 - 3 w Nowej Soli i CEiPM w Gorzowie Wlkp.

„Twoja wiedza - Twój sukces” był największym jak dotąd Projektem wdrażanym przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Pierwszą z grup beneficjentów tworzyła:

•    młodzież w wieku 15 - 18 lat, wykazująca symptomy niedostosowania społecznego, mająca problemy z nauką, w tym osoby zaniedbujące realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, które „wypadły” z systemu edukacji lub są zagrożone utratą statusu ucznia,
•    młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych (w tym uczestnicy OHP i uczniowie nie będący uczestnikami OHP), pochodząca z rodzin zaniedbanych, dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Drugą z grup beneficjentów tworzyła młodzież w wieku 18 - 24 lata, w szczególności:

•    młodzież posiadająca wykształcenie na poziomie gimnazjum, która z powodu osiągnięcia pełnoletniości nie może zawrzeć umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nie może zdobyć zawodu,
•    młodzież nieucząca się i niepracująca, w tym absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie zdali zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, a także osoby, które po maturze nie dostały się na uczelnie wyższe, a pochodzą z rodzin dysfunkcjonalnych,
•    młodzież pochodząca z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych o niskim statusie społecznym, w tym absolwenci OHP, posiadający kwalifikacje zawodowe nieodpowiadające lokalnemu rynkowi pracy, potrzebujący uzyskać nowy zawód, bądź dodatkowe kwalifikacje.
W projekcie brała także udział młodzież niepełnosprawna, która ze względu na dysfunkcje sensoryczne, motoryczne lub intelektualne dodatkowo narażona jest na marginalizację, wyłączenie społeczne i pauperyzację.

Wsparcie, które młodzież otrzymała w ramach projektu obejmowało:

•    treningi psychologiczne i terapeutyczne (mające na celu pomoc młodzieży w przezwyciężaniu indywidualnych problemów osobowościowych, barier w kontaktach interpersonalnych, niskiej samooceny; uzupełnieniem tych działań były indywidualne porady udzielane przez specjalistów (psychologów, doradców rodzinnych), którzy reagują na indywidualne potrzeby uczestników i rozwiązują ich problemy. Ważnym ogniwem wsparcia były także tutaj warsztaty integracyjno-aktywizujące - mające na celu nabycie umiejętności komunikacji, negocjacji, twórczego rozwiązywania problemów, asertywności;
•    warsztaty edukacyjne (umożliwiające identyfikację predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru szkoły, planowania rozwoju kariery zawodowej i sprzyjające określaniu zainteresowań i uniwersalnych umiejętności młodych osób w kontekście wymagań rynku pracy i planowania indywidualnej ścieżki kształcenia ustawicznego);
•    warsztaty z zakresu przedsiębiorczości - mające na celu zaszczepienie wśród młodych osób postawy przedsiębiorczych oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat podejmowania działalności gospodarczej, prawa pracy, rozliczeń finansowo - podatkowych itp.;
•    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (m.in. sporządzanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy);
•    kursy obsługi komputera - każdy uczestnik projektu odbył szkolenie w zakresie podstawowych programów komputerowych oraz poruszania się po Internecie i korzystania z poczty elektronicznej;
•    kursy języków obcych - każdy uczestnik projektu brał udział w nauce jednego, wybranego języka obcego. Kursy są dostosowane do poziomu zaawansowania ostatecznych beneficjentów;
•    szkolenia zawodowe - mające na celu pozyskanie przez uczestników nowych, atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, m.in. kucharz - kelner, kosmetyczka z elementami wizażu, pracownik magazynowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obsługa wózków samojezdnych itd.

Dla osób posiadających średnie wykształcenie, a zamierzających podnieść swoje kwalifikacje komputerowe zorganizowano profesjonalne, specjalistyczne, wielomodułowe szkolenia w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (licencja ECDL). Szkolenie było prowadzone metodą „blended learning” przy zastosowaniu technik wsparcia multimedialnego. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników, szkolenia zawodowe miały charakter ogólny i specjalistyczny, tak aby w jak największym stopniu zwiększały szanse beneficjentów na rynku pracy.
Wszystkie zajęcia w ramach projektu były prowadzone przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, terapeutów oraz członków kadry pedagogicznej OHP.
 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska