BIP
Indywidualny Projekt Kariery - Potfolio dla Młodzieży
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2007 r.  >   Indywidualny Projekt Kariery - Potfolio dla Młodzieży
Ochotnicze Hufce Pracy 1 stycznia 2007 r. rozpoczęły realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane było pod nazwą „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla Młodzieży” i skierowane było do doradców zawodowych zatrudnionych w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery OHP. Z województwa lubuskiego w projekcie wzięło udział 3 beneficjentów.

Projekt był realizowany w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Schemat b) „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”. Wdrażanie projektu zakończyło się 30 września 2007 r.

Projekt miał charakter badawczy i rozwojowy. Jego głównym celem było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usług w zakresie efektywnego planowania ścieżki kariery zawodowej młodzieży. Do celów szczegółowych należało natomiast stworzenie Indywidualnego Projektu Kariery (IPK) dla młodzieży, wykorzystującego sprawdzoną w doradztwie metodologię Indywidualnego Planu Działań (IPD), a także wyposażenie doradców zawodowych w instrumenty do badań wspomagających wybór zawodu.

Działania w ramach projektu polegały na: przygotowaniu IPK dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej (na bazie metodologii IPD); opracowaniu zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego, obejmującego szereg testów dotyczących sterowania karierą; przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujących ich do stosowania opracowanych narzędzi; przeprowadzeniu i opracowaniu badań pilotażowych. Opracowana metodologia IPK „Portfolio dla Młodzieży”zawiera dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego oraz dwa dwuczęściowe podręczniki (przewodnik i ćwiczenia) do samodzielnej pracy ucznia i absolwenta (dla osób poszukujących pracy do 24. roku życia). W przygotowanym zestawie metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego znajdują się kwestionariusze samooceny i testy predyspozycyjne dotyczące sterowania karierą.

W ramach Projektu przeprowadzono również badania pilotażowe na grupie 86 młodych osób w województwie lubuskim oraz przetestowano wyniki tych badań. Przydatność nowych instrumentów IPK przetestowało również 3 doradców zawodowych z województwa lubuskiego przeszkolonych w ramach projektu. Poza cyklem szkoleń dla doradców i testowaniem wyników zorganizowano też seminarium upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia. Podczas realizacji całego projektu wykorzystywane były nowe technologie informatyczne i multimedialne, a szkolenia prowadzone były nowoczesnymi metodami i formami aktywizującymi (mentoring, warsztaty, coaching).

Efekty całego przedsięwzięcia (metodologia Indywidualnego Planu Kariery oraz zestaw badań wspomagających wybór zawodu przez młodych ludzi do 24 roku życia) będą dla doradców zawodowych OHP nowymi narzędziami pracy z młodzieżą dysfunkcjonalną, zagrożoną bezrobociem i marginalizacją społeczną. Projekt miał charakter profilaktyczny.

Twarde rezultaty projektu to:

 •     Dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii IPK ,
 •     Portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia (przewodnik i ćwiczenia),
 •     Portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta (przewodnik i ćwiczenia),
 •     Kwestionariusze samooceny ucznia i samooceny absolwenta,
 •     Baterie testów – Sterowanie karierą do badania uczniów/absolwentów,
 •     Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery,
 •     Raport z badań pilotażowych,
 •     Nabycie przez 73 doradców zawodowych w tym 3 z województwa lubuskiego nowych kwalifikacji i umiejętności.

Miękkie rezultaty projektu to:

 •     wzrost świadomości na temat ważności problematyki doradztwa zawodowego i stosowanych badań w tym zakresie;
 •     upowszechnienie wśród pracowników OHP nowoczesnych narzędzi doradztwa i podniesienie świadomości na temat nowego podejścia w kontekście indywidualnego profilowania i monitorowania rozwoju zawodowego młodzieży;
 •     umożliwienie stosowania różnorodnych narzędzi w zależności od indywidualnych potrzeb młodych ludzi.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska